Alliantie Burgers Voorschoten

voor inwoners - door inwoners

Nieuws

11-7-2021

Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt Jaarrapport aan de Nationale Ombudsman

Op woensdag 7 juli heeft Rob van Engelenburg ons jaarrapport 2020-2021 overhandigd aan de substituut Nationale Ombudsman. Mevrouw Joyce Sylvester kreeg het rapport uitgereikt op het terrein van de Rijnlandroute. Met als resultaat o.m. een boortunnel onder Voorschoten door, verdiepte ligging en compacte aansluitingen op de A4, geldt de Rijnlandroute als een schoolvoorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief met de provincie.

Na het fotomoment vond een rondleiding en gesprek plaats over belang en ervaringen van burgerparticipatie op lokaal en nationaal niveau. In haar hoedanigheid als plv. Nationaal Ombudsman/vrouw, maar ook als voormalig Eerste Kamerlid en burgemeester, toonde mevrouw Sylvester veel betrokkenheid en ervaring met burgerparticipatie. Meerwaarde van de samenwerking van burgers met overheden, knelpunten en leermomenten passeerden, in een geanimeerd gesprek, de revue. Ook werden er vervolgafspraken gemaakt.

Foto: Bert de Bles

Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij onze opzet, werkwijze en activiteiten. Met name de onafhankelijke insteek, de constructieve benadering, het ontbreken van eigen belang bij de gekozen topics, het feit dat dit burgerinitiatief zich niet beperkt tot een centraal thema en zich ook richt op het verhogen van de kwaliteit van beleid en bestuur, sprak haar aan. Ook werd stilgestaan bij de rol van de ABV bij de oprichting van de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten en de digitale Burgerpeiling: de Stem van Voorschoten.

In dit tweede jaarrapport van de ABV zijn de werkzaamheden beschreven van de periode mei 2020 tot en met juni 2021. Het volledige rapport kunt u hier downloaden. Het is ook terug te vinden onder de tab "Producties".

Download het jaarrapport

13-5-2021

Een nieuwe koers

Na 2 jaar intensief samenwerken met het college stopt de ABV de samenwerken met dit college vanwege de teleurstellende houding van dit college. We voelen os niet serieus genomen. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe koers. ABV wil de rol van de inwoners van Voorschoten versterken. Ons doel is een grotere, positieve, betrokkenheid bij de lokale samenleving want dat draagt bij een prettiger gezonder, wonen, werken, opgroeien met ruimte en respect voor elkaar.

Hoe doen we dat?

Onze uitgangspunten zijn:

30-4-2021

ABV lanceert inwonerpeiling "De Stem van Voorschoten"

De Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) zet zich in voor de belangen van de inwoners van Voorschoten in de gemeentepolitiek. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk dat we weten wat u bezighoudt, wat u dwars zit en waar u enthousiast van wordt als het gaat om leven in Voorschoten. Met “De Stem van Voorschoten” hopen we dit nog beter in beeld te krijgen.

“De Stem van Voorschoten” is een maandelijkse peiling over een wisselend onderwerp, om te onderzoeken hoe Voorschotenaren denken over dat onderwerp. Daartoe vullen ze (anoniem) een korte vragenlijst in op de website van de ABV. Iedereen kan mee doen aan deze peiling. Na twee weken sluiten we de peiling en maken we een korte analyse. Aankondigingen en resultaten publiceren we maandelijks in de Voorschotense Krant en op onze eigen website. Ook via de Facebook-groep “Je bent Voorschotenaar als je …” houden we u op de hoogte.

Meedoen is simpel. Ga naar onze website (https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/stem.html) en beantwoord de vragenlijst. Dat kan op de computer, maar ook op uw telefoon of tablet. Alle vragen zijn multiple choice, dus een simpele klik of tik op het antwoord van uw keuze is genoeg.

Vandaag lanceren we de eerste peiling. Deze heeft een inventariserend karakter, zodat we een beetje een beeld kunnen krijgen waar de pijnpunten zitten, maar ook waar we juist blij om of trots op zijn in Voorschoten. Tegelijk proberen we gevoel te krijgen voor de verschillende perspectieven die er ongetwijfeld zijn. Voorbeeldje: mensen die net vanuit een drukke wijk in Den Haag hier zijn komen wonen zullen Voorschoten misschien een prachtig groen en rustiek dorp vinden, terwijl dat voor wie hier is opgegroeid en net de laatste restjes groen uit zijn of haar buurt heeft zien verdwijnen wel eens heel anders kan liggen.

De komende peilingen zullen we nader inzoomen op meer specifieke onderwerpen.

Overigens kun u uw stem natuurlijk ook op andere manieren aan ons laten horen. Dat kan via e-mail (info@alliantie-burgers-voorschoten.nl) of door contact op te nemen met een van onze leden.

Ga naar de vragenlijst

Nieuwsarchief

14-5-2020

Jaarrapport ABV aangeboden aan waarnemend burgemeester Aptroot

Een jaar na oprichting van de Alliantie leek het een goed moment voor een terugblik op wat er is bereikt, wat er goed ging en wat er beter zou kunnen. Dit hebben we vastgelegd in een jaarrapport. Alle onderwerpen die we dit jaar hebben opgepakt (reflecties op de Woonvisie, de Burgerparticipatienota, burgerparticipatiepilot regiegroep Wonen, oprichting HuurdersBelangenVereniging Voorschoten (HBVV), zorgen om 5G uitrol en hoogspanningsmasten) passeren de revue.

Op 14 mei heeft waarnemend burgemeester Aptroot het eerste exemplaar in ontvangst genomen op het gemeentehuis van Voorschoten. Uiteraard is het voor iedereen te downloaden.

2-4-2020

Hoogspanningskabels een gevaar voor de gezondheid: gemeente, kom nu eindelijk in actie

Er bestaat al tientallen jaren veel onrust rond de hoogspanningskabels die door ons dorp lopen. Onlangs nog heeft de Gezondheidsraad aan de Rijksoverheid geadviseerd om hoogspanningskabels die dicht bij woningen lopen ondergronds te brengen of te verplaatsen. Het kabinet heeft hierop een regeling in het leven geroepen die 85% van de kosten van verkabeling vergoedt.

Niettemin heeft de commissie Wonen, Ruimte en Groen op 12 maart besloten om helemaal niets te doen. Geen aanspraak op de regeling, geen geld reserveren, geen pogingen om die delen van de kabels die niet onder het subsidiebeleid vallen alsnog daarvoor in aanmerking te laten komen. Argumenten: "er is geen bewezen gezondheidsprobleem" en "het is te duur".

Wat betreft gezondheid kunnen we kort zijn: de Gezondheidsraad geeft aan dat er weliswaar nog geen bewijs is gevonden, maar dat er wel sterke aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen elektromagnetische velden door hoogspanningskabels en leukemie bij kinderen tot 5 jaar. Reden voor de Rijksoverheid om verkabelen van hoogspanningskabels financieel te ondersteunen met een vergoeding van 85%.

Dat brengt ons op het argument "het is te duur": een flink deel van het traject in Voorschoten komt nu al in aanmerking voor deze regeling, en verder bestaat de mogelijkheid om delen van het traject te laten toevoegen aan de regeling. Deze regeling heeft een open einde: er is een pot geld van € 470 miljoen gereserveerd, en op is op.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de gezondheid van haar burgers serieus neemt en roepen op om samen met ons te kijken hoe, niet of, we het voor elkaar gaan krijgen om de gevaarlijkste kabels in Voorschoten zo snel mogelijk en tegen aanvaardbare kosten ondergronds gaan krijgen.

Een en ander staat kort samengevat in ons manifest.

25-1-2020

Huurdersbijeenkomst druk bezocht

De bijeenkomst voor huurders, met als doel het onderzoeken of een huurdersvereniging voor Voorschoten een goed en haalbaar idee is, heeft veel belangstelling getrokken. In een volle VOV-zaal bleek al snel dat er niet alleen veel interesse bestaat om lid te worden van een huurdersvereniging, maar dat er ook meer dan voldoende animo is om actief mee te helpen zo'n vereniging vorm te geven en op te starten. De eerste afspraken voor vervolgstappen zijn dezelfde avond nog gemaakt. Zodra er meer bekend is over hoe de huurdersvereniging er uit komt te zien volgt een nieuwe bijeenkomst.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u downloaden.

9-12-2019

Directe invloed op je sociale huurwoning? Het kan!

Voorschoten is een van de weinige gemeenten die geen huurdersvereniging heeft, die kan opkomen voor de belangen van huurders. Daarom helpt de burgeralliantie bij de oprichting van huurdersvereniging. De alliantie organiseert op 22 januari een bijeenkomst voor degenen die interesse hebben om op te komen voor de belangen van huurders in ons dorp.

Eigenlijk kwam Jeroen Weekenborg, lid van de Alliantie, er bij toeval achter. Hij vertelt hoe bij het overleg met de wethouder met betrekking tot de woonvisie, bleek dat huurders van huurwoningen uit de sociale sector in Voorschoten in de sociale sector niet vertegenwoordigd zijn. "Het blijkt dat Voorschoten één van de weinige gemeenten in Nederland is die geen lokale huurdersvereniging heeft. Dat betekent dat huurders van sociale huurwoningen, en dat de huurders van Woonzorg en De Sleutels in Voorschoten, niet direct kunnen meedenken en, waar vereist, mee kunnen instemmen met belangrijke beslissingen. Zoals bijvoorbeeld, een voorgenomen fusie van de corporaties of bindend advies geven bij de verkoop van woningen door corporaties."

De belangen van huurders van De Sleutel worden wel vertegenwoordigd, maar dat gebeurt door iemand van de centrale organisatie in Leiden.

Toch is het belangrijk dat huurders meekunnen praten en zich gaan verenigen om bijvoorbeeld mee te praten over de uitwerking van de woonvisie. Over hoe er in het dorp meer huurwoningen kunnen komen bijvoorbeeld. Het kan dus! De Huurderij in Zoeterwoude is volgens De burgalliantie een goed voorbeeld van een huurdersvereniging. Jacinta Boere, van de Huurderij zal op en speciale voorlichtingsavond komen vertellen hoe ze in Zoeterwoude de vereniging hebben opgericht.

Aangezien de Burgeralliantie als doel heeft om burgers veel meer te laten deelnemen in besluitvorming, lijkt de oprichting van een huurdervereniging in Voorschoten hen dan ook een goed idee. Daarom organiseert de Alliantie op 22 januari een bijeenkomst bij VOV aan de Professor Einsteinlaan 3, waar zij de Voorschotense bewoners met een van sociale huurwoning (maximale huur €720,69) willen informeren over het belang van een lokale huurdersvereniging in Voorschoten. Het aanvangstijdstip is op dit moment nog niet bekend.

Hoe gaat het in zijn werk

Is de huurdersvereniging eenmaal opgericht dan zal het bestuur als volwaardig partner betrokken te zijn bij het jaarlijkse overleg tussen de wethouder en is het de gesprekspartner van de corporaties over het beleid zoals huurbeleid enz. en de prestatie afspraken. Ook kan het bestuur van de huurdersbelangenvereniging een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid in de wijk, dat kan gaan om de woningen maar ook over het groen en speelplekken. Bij overlast kan de huurdersbelangenvereniging een bemiddelende rol spelen.

Meld je aan!

Huurders die zich aanmelden voor een bestuursfunctie in de huurdersvereniging krijgen indien nodig ondersteuning bij op de oprichting van de Alliantie en van de Huurderij uit Zoeterwoude. Bestuursleden zullen drie keer per jaar een cursus op het gebied van wet- en regelgeving volgen, die worden georganiseerd door de Woonbond en adviesbureaus. Cursussen en onkosten van de huurdersvereniging worden vergoed door de corporaties die dat wettelijk verplicht zijn.

Producties

Hieronder vindt u alle openbare stukken van de ABV als reactie op stukken van de gemeente Voorschoten. Klik op de titel om een document te openen.

DatumTitel

In de media

Hieronder vindt u alle berichten van en over de ABV in de media. U kunt de lijst filteren naar onderwerp. Klik op de titel om een artikel te openen.

DatumTitelMedium

Algemeen

Ons doel

ABV wil de rol van de inwoners van Voorschoten versterken, omdat de inwoners van Voorschoten het dorp nog meer kunnen bieden en verrijken. Dat kan op allerlei gebieden en thema’s en op elke schaal; zowel op straatniveau als op gemeentelijk niveau.

Ons doel is een grotere (positieve) betrokkenheid bij de lokale samenleving, want dat draagt bij aan prettiger en gezonder wonen, werken en opgroeien met ruimte en respect voor elkaar.

Hoe doen we dat?

Onze uitgangspunten bij de ondersteuning zijn:

Voor meer informatie: mail naar info@alliantie-burgers-voorschoten.nl.

Klik hier om naar de Stem van Voorschoten te gaan.