Alliantie Burgers Voorschoten

voor bewoners - door bewoners - met de gemeente

Nieuws

14-5-2020

Jaarrapport ABV aangeboden aan waarnemend burgemeester Aptroot

Een jaar na oprichting van de Alliantie leek het een goed moment voor een terugblik op wat er is bereikt, wat er goed ging en wat er beter zou kunnen. Dit hebben we vastgelegd in een jaarrapport. Alle onderwerpen die we dit jaar hebben opgepakt (reflecties op de Woonvisie, de Burgerparticipatienota, burgerparticipatiepilot regiegroep Wonen, oprichting HuurdersBelangenVereniging Voorschoten (HBVV), zorgen om 5G uitrol en hoogspanningsmasten) passeren de revue.

Op 14 mei heeft waarnemend burgemeester Aptroot het eerste exemplaar in ontvangst genomen op het gemeentehuis van Voorschoten. Uiteraard is het voor iedereen te downloaden.

2-4-2020

Hoogspanningskabels een gevaar voor de gezondheid: gemeente, kom nu eindelijk in actie

Er bestaat al tientallen jaren veel onrust rond de hoogspanningskabels die door ons dorp lopen. Onlangs nog heeft de Gezondheidsraad aan de Rijksoverheid geadviseerd om hoogspanningskabels die dicht bij woningen lopen ondergronds te brengen of te verplaatsen. Het kabinet heeft hierop een regeling in het leven geroepen die 85% van de kosten van verkabeling vergoedt.

Niettemin heeft de commissie Wonen, Ruimte en Groen op 12 maart besloten om helemaal niets te doen. Geen aanspraak op de regeling, geen geld reserveren, geen pogingen om die delen van de kabels die niet onder het subsidiebeleid vallen alsnog daarvoor in aanmerking te laten komen. Argumenten: "er is geen bewezen gezondheidsprobleem" en "het is te duur".

Wat betreft gezondheid kunnen we kort zijn: de Gezondheidsraad geeft aan dat er weliswaar nog geen bewijs is gevonden, maar dat er wel sterke aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen elektromagnetische velden door hoogspanningskabels en leukemie bij kinderen tot 5 jaar. Reden voor de Rijksoverheid om verkabelen van hoogspanningskabels financieel te ondersteunen met een vergoeding van 85%.

Dat brengt ons op het argument "het is te duur": een flink deel van het traject in Voorschoten komt nu al in aanmerking voor deze regeling, en verder bestaat de mogelijkheid om delen van het traject te laten toevoegen aan de regeling. Deze regeling heeft een open einde: er is een pot geld van € 470 miljoen gereserveerd, en op is op.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de gezondheid van haar burgers serieus neemt en roepen op om samen met ons te kijken hoe, niet of, we het voor elkaar gaan krijgen om de gevaarlijkste kabels in Voorschoten zo snel mogelijk en tegen aanvaardbare kosten ondergronds gaan krijgen.

Een en ander staat kort samengevat in ons manifest.

25-1-2020

Huurdersbijeenkomst druk bezocht

De bijeenkomst voor huurders, met als doel het onderzoeken of een huurdersvereniging voor Voorschoten een goed en haalbaar idee is, heeft veel belangstelling getrokken. In een volle VOV-zaal bleek al snel dat er niet alleen veel interesse bestaat om lid te worden van een huurdersvereniging, maar dat er ook meer dan voldoende animo is om actief mee te helpen zo'n vereniging vorm te geven en op te starten. De eerste afspraken voor vervolgstappen zijn dezelfde avond nog gemaakt. Zodra er meer bekend is over hoe de huurdersvereniging er uit komt te zien volgt een nieuwe bijeenkomst.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u downloaden.

9-12-2019

Directe invloed op je sociale huurwoning? Het kan!

Voorschoten is een van de weinige gemeenten die geen huurdersvereniging heeft, die kan opkomen voor de belangen van huurders. Daarom helpt de burgeralliantie bij de oprichting van huurdersvereniging. De alliantie organiseert op 22 januari een bijeenkomst voor degenen die interesse hebben om op te komen voor de belangen van huurders in ons dorp.

Eigenlijk kwam Jeroen Weekenborg, lid van de Alliantie, er bij toeval achter. Hij vertelt hoe bij het overleg met de wethouder met betrekking tot de woonvisie, bleek dat huurders van huurwoningen uit de sociale sector in Voorschoten in de sociale sector niet vertegenwoordigd zijn. "Het blijkt dat Voorschoten één van de weinige gemeenten in Nederland is die geen lokale huurdersvereniging heeft. Dat betekent dat huurders van sociale huurwoningen, en dat de huurders van Woonzorg en De Sleutels in Voorschoten, niet direct kunnen meedenken en, waar vereist, mee kunnen instemmen met belangrijke beslissingen. Zoals bijvoorbeeld, een voorgenomen fusie van de corporaties of bindend advies geven bij de verkoop van woningen door corporaties."

De belangen van huurders van De Sleutel worden wel vertegenwoordigd, maar dat gebeurt door iemand van de centrale organisatie in Leiden.

Toch is het belangrijk dat huurders meekunnen praten en zich gaan verenigen om bijvoorbeeld mee te praten over de uitwerking van de woonvisie. Over hoe er in het dorp meer huurwoningen kunnen komen bijvoorbeeld. Het kan dus! De Huurderij in Zoeterwoude is volgens De burgalliantie een goed voorbeeld van een huurdersvereniging. Jacinta Boere, van de Huurderij zal op en speciale voorlichtingsavond komen vertellen hoe ze in Zoeterwoude de vereniging hebben opgericht.

Aangezien de Burgeralliantie als doel heeft om burgers veel meer te laten deelnemen in besluitvorming, lijkt de oprichting van een huurdervereniging in Voorschoten hen dan ook een goed idee. Daarom organiseert de Alliantie op 22 januari een bijeenkomst bij VOV aan de Professor Einsteinlaan 3, waar zij de Voorschotense bewoners met een van sociale huurwoning (maximale huur €720,69) willen informeren over het belang van een lokale huurdersvereniging in Voorschoten. Het aanvangstijdstip is op dit moment nog niet bekend.

Hoe gaat het in zijn werk

Is de huurdersvereniging eenmaal opgericht dan zal het bestuur als volwaardig partner betrokken te zijn bij het jaarlijkse overleg tussen de wethouder en is het de gesprekspartner van de corporaties over het beleid zoals huurbeleid enz. en de prestatie afspraken. Ook kan het bestuur van de huurdersbelangenvereniging een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid in de wijk, dat kan gaan om de woningen maar ook over het groen en speelplekken. Bij overlast kan de huurdersbelangenvereniging een bemiddelende rol spelen.

Meld je aan!

Huurders die zich aanmelden voor een bestuursfunctie in de huurdersvereniging krijgen indien nodig ondersteuning bij op de oprichting van de Alliantie en van de Huurderij uit Zoeterwoude. Bestuursleden zullen drie keer per jaar een cursus op het gebied van wet- en regelgeving volgen, die worden georganiseerd door de Woonbond en adviesbureaus. Cursussen en onkosten van de huurdersvereniging worden vergoed door de corporaties die dat wettelijk verplicht zijn.

Producties

Hieronder vindt u alle openbare stukken van de ABV als reactie op stukken van de gemeente Voorschoten. Klik op de titel om een document te openen.

DatumTitel

In de media

Hieronder vindt u alle berichten van en over de ABV in de media. Klik op de titel om een artikel te openen.

DatumTitelMedium

Algemeen

De Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) is een groep burgers die zich inzet voor de belangen van burgers en het verhogen van de kwaliteit van beleid en bestuur in Voorschoten. De ABV is een maatschappelijke organisatie, die zonder winstoogmerk, belangeloos haar doelstellingen nastreeft. Onze uitgangspunten zijn:

Voor meer informatie: mail naar info@alliantie-burgers-voorschoten.nl.